Medlemskap

BKH har 55 medlemmer pr desember 2015 og ønsker flere velkommen!
Se klikkbar medlemsliste i menyen.

Søknadsfrist for medlemskap er 1. april og 1. oktober hvert år. Last ned søknadsskjema her. For å søke medlemsskap i BKH må du fylle kriteriene til Norske billedkunstnere:

Opptakskriterier for distriktsorganisasjonene
Vedtatt på NBKs 10. ordinære landsmøte 2009

Opptak til distriktsorganisasjonene tilsluttet Norske billedkunstnere skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige formal- og realkompetanse. Kriteriene for medlemskap har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere. Søkeren må derfor ha gjennomført utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på mastergradnivå.

Det skal legges vekt på følgende kriterier i vurdering av søkeren:
Utdanning, kunstnerisk aktivitet, utsmykkingsoppdrag, innkjøp, stipendtildeling samt priser.

Formalkompetanse
Utdanning: Søkere som har avlagt en mastergrad (MA) i billedkunst, kunst, kunstfag, samtidskunst ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHIB), Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO), Norges teknisknaturvitenskaplige universitet i Trondheim (NTNU) eller Høgskolen i Tromsø (HITØ), får medlemskap i organisasjonen. Søkere som har gjennomført studier i ordninger før innføring av kvalitetsreformen i høyere utdanning i 2002, det vil si hovedfag etter 4, 5 studieår (hovedfag fra KHIB, fagområde fotografi og grafikk Hovedfag fra KHIO, fagområde farge og grafikk) eller diplom etter 4 studieår (gjennomført 4-årig studium ved KHIO, avdeling Statens kunstakademi, KHIB, Avdeling kunstakademiet, NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst, Kunstakademiet i Trondheim) får medlemskap i organisasjonen. Dette vil også gjelde for søkere med tilsvarende grad fra sammenlignbare institusjoner i utlandet (med sammenlignbare institusjoner menes utdanningsinstitusjoner som inngår i nettverk med overnevnte KHIB, KHIO, NTNU og HITØ, og skoler som gir rett til lån i lånekassen). For søkere med avlagt Bacholorgrad i kunst fra KHIB, KHIO, NTNU og Høgskolen i Tromsø (HITØ), Avdeling for kunstfag må utdannelsen også ses i sammenheng med søkerens kunstnerisk aktivitet, utsmykkingsoppdrag, innkjøp og stipendtildeling.

Realkompetanse
Kunstnerisk aktivitet: Ved siden av formel utdanning gir kunstnerisk aktivitet i forhold til produksjon av separatutstillinger og deltagelse på gruppeutstillinger i inn og utland et viktig bilde av søkerens faglige kvalifikasjoner. Tellende er nasjonale eller regionale visningsinstitusjoner driftet av stat, fylke eller kommune, kunstnerorganisasjonenes egne visningssteder, seriøse private museer og gallerier. Videre vil deltagelse på nasjonale og regionale utstillinger med åpen innsendelsesrett være en rettesnor for positiv vurdering. Dette gjelder også deltagelse på ulike regionale, nasjonale og internasjonale biennaler eller festivaler innen ulike kunstneriske felt.
Deltagelse på ulike kunstmesser, gjennom gallerist eller type uavhengige eller selvorganiserte formidlingsarenaer, bør også vurderes positivt, og i forhold til visningsarenaenes prestisje og kvalitetsrenommé.
Andre formidlingskanaler utenfor det institusjonelle rommet, det være seg det museale, private, frivillige eller kunstnerstyrte, der kunstnerisk virksomhet benytter seg av performativ og/eller relasjonell strategi må også vektlegges.
I alle sammenhenger må søkeren dokumentere aktiviteten på relevant vis i form av omtale, anmeldelser, publikasjoner, egendokumentasjon med mer. Den enkelte grunnorganisasjonen angir selv hvilke analoge og digitale format som kan mottas til vurdering.
Utsmykkingsoppdrag: Utsmykkingsoppdrag og premierte utkast til utsmykninger i inn og utland skal tillegges vekt i en vurdering. Oppdrag i regi av Utsmykkingsfondet signaliserer en prosess som sikrer kvalitet og profesjonalitet i det kunstneriske arbeidet. Innkjøp av løse arbeider regnes ikke som utsmykning i denne sammenhengen. Søkeren må dokumentere aktiviteten på relevant vis i form av omtale, anmeldelser, publikasjoner, egendokumentasjon med mer. Den enkelte grunnorganisasjonen angir selv hvilke analoge og digitale format som kan mottas til vurdering.
Innkjøp: Med innkjøp menes kjøp av billedkunst til faste samlinger, offentlige og private i inn og utland. Innkjøp i disse kategoriene indikerer ett kunstnerskap av høy kvalitet. Søkeren må dokumentere innkjøpet.
Stipendtildeling: Har søkeren mottatt stipend regionalt, nasjonalt eller internasjonalt indikerer dette kunstnerisk kvalitet i på et profesjonelt nivå. Det bør fremkomme om stipendtildelingen er vurdert av fagfeller eller annen faglig kompetent jury. Har søkeren mottatt priser regionalt, nasjonalt eller internasjonalt indikerer dette kunstnerisk kvalitet i på et profesjonelt nivå. Det bør fremkomme om pristildelingen er vurdert av fagfeller eller annen faglig kompetent jury.

Spørsmål vedrørende utfylling av søknaden stiles til bkhedmark@gmail.com.